Atenció integral centrada en la persona

FORMACIO I SERVEIS PROFESSIONALS: 934 588 278 · mapbcn@mapserveis.org · formacio@mapserveis.org
SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA: 937 573 706 · sad@mapserveis.org
CENTRE DE DIA MATARÓ: 937 415 298 · mapserveis@mapserveis.org
Certificat Carta de serveis, centre de dia
Certificat Carta de serveis, atenció domiciliària

Cursos 2022


MAP ofereix la formació a mida de les necessitats del personal i ens podem desplaçar als centres per tal de facilitar-la, adequant la temporalització, el calendari i l'horari.
 
MAP compta amb un Centre de Formació propi ubicat a Mataró (Passatge LLuis Gallifa, 8) on podem impartir formació a demanda de necessitats.  El Centre conté aules homologades per impartir el Certificat de Professionalitat d'Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions.

El cost dels cursos de formació contínua i reciclatge poden ser bonificats ja que som empresa organitzadora per la gestió de Formació Bonificada per empreses i la formació ocupacional, subvencionada pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) 

CURSOS MAP - 2022

- Formació Ocupacional   C.P Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials:  470 h 
  (Consultar dates inici i condicions en el Centre de Formació MAP (Passatge Lluís Gallifa, 8 08302-Mataró) o via mail: formacio@mapserveis.org )
 
- Formació contínua i/o de reciclatge professional:

   TREBALL SOCIAL I TERAPÈUTIC

 • Estimular des de l'activitat: la Teràpia Ocupacional
 • Estimular des de l'activitat: Manualitats i materials especí­fics
 • Estimular des de l'activitat: Musicoteràpia
 • Estimular des de l'activitat: Estimulació Cognitiva i Tallers de Memòria
 • Estimular des del moviment: Exercicis de Psicomotricitat
 • Estimulació en les activitats de vida diària per persones amb demència
 • El concepte AICP: Atenció Integral Centrada en la Persona
 • Estimulació per persones amb alt grau de dependència (Affolter)
 • Estimulació Basal: un suport a les AVD
 • Exercici Terapèutic Cognoscitiu per patologies del SNC (Mètode Perfetti)
 • Gestió de les emocions en persones grans institucionalitzades
 • Protocol d'admissió i adaptació de nous usuaris en Institucions
 • Principis ètics i bones pràctiques dels profesisonals d'atenció a la dependència

     ATENCIÓ ESPECIALITZADA

 • Abordatge dels trastorns de salut mental en centres geriàtrics 
 • Les demències i la malaltia d'Alzheimer: Atenció integral
 • Acompanyament davant el sofriment i la mort
 • Protocols d'actuació en cures pal.liatives
 • Actuació del personal d'atenció directa davant trastorns de conducta en les demències
 • Tècniques de comunicació
 • Abordatge de la sexualitat en persones grans institucionalitzades

    ATENCIÓ SANITÀRIA

 • Primers auxilis i actuacions en situació d'emergència
 • Cures bàsiques en geriatria
 • Atenció a les nafres i protocol de seguiment
 • Prevenció i abordatge dels procesos infecciosos
 • Atenció i cures pal.liatives 
 • Massoteràpia: Tècniques de massatge terapèutic per persones amb alta dependència
 • Dietoteràpia per patologies especí­fiques de la gent gran
 • La cuina de mercat: nutrició i economia en l'atenció domiciliària

      PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 • Gestió de l'estrés en l'atenció a persones dependents
 • Tècniques de relaxació i prevenció del burn-out per professionals d'atenció
 • Gestió i prevenció de riscos psicosocials
 • Prevenció d'agressions fí­siques i violentes degudes a trastorns de conducta
 • Counselling per a professionals de la salut en Institucions socials i sanitàries 
 • Higiene postural i relaxació
 • Mobilització de malalts d'alta dependència
 • Prevenció de riscos dels tècnics sociosanitaris

      ORGANITZACIÓ I TREBALL EN EQUIP

 • Organització d'una Unitat de Demències en Centres Geriàtrics
 • Gestió del temps i conducció de reunions
 • Negociació, mediació i resolució de conflictes en equips de treball
 • Comunicació assertiva entre l'equip de treball
 • Gestió i motivació d'equips assistencials
 • El treball en equip en Institucions socials
 • L'avaluació contí­nua en el model d'atenció a les persones: PIAI
 • Direcció i dinamització tècnica d'equips de treball
 • Gestió d'informació a les famí­lies dels usuaris


MAP
ofereix també la possibilitat de cursar mòduls o unitats formatives associades a unitats de competència per tal de facilitar l'acreditació de competències professionals del Certificat d'Assistent Sociosanitari a persones dependents en Institucions Socials Descàrregues relacionades