Atenció integral centrada en la persona

FORMACIO I SERVEIS PROFESSIONALS: 934 588 278 · mapbcn@mapserveis.org · formacio@mapserveis.org
SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA: 937 573 706 · sad@mapserveis.org
CENTRE DE DIA MATARÓ: 937 415 298 · mapserveis@mapserveis.org
Certificat Carta de serveis, centre de dia
Certificat Carta de serveis, atenció domiciliària

POLÍTICA DE QUALITAT i ÈTICA

El GRUP MAP, està format per:
  • MAP Assessorament i Serveis S.L.
    Dedicada principalment a donar serveis professionals i gestionar Centres d’atenció a la dependència en la seva majoria de Gent Gran. També ofereix serveis formatius i de capacitació professional tant per persones aturades com per professionals en actiu del sector social, sanitari i d’atenció a la comunitat. Des de febrer de 2016, compta amb el seu propi centre formatiu a Mataró, homologat pel SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) per desenvolupar cursos de Certificats de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària.
  • MAP Serveis a les Persones S.L., porta a terme serveis directes a la població amb un Centre de Dia per Gent Gran ubicat a la localitat de Mataró, així com serveis d’atenció domiciliària.
  • ASSOCIACIÓ MAP al Servei de les Persones, dedicada principalment a donar suport a les Administracions en accions destinades a la millora de la qualitat de vida de la població amb problemes de dependències i desenvolupant estudis i projectes específics.

El GRUP MAP, davant d'una societat cada cop més sensibilitzada pel valor de la qualitat, assumeix el repte d'implantar una política de gestió i millora continuada de la qualitat en els serveis que proporciona a les persones, Centres i Institucions.

Per això, des de l’any de la seva implementació 2010 el grup MAP, està auditat anualment en el Sistema de Gestió de la Qualitat derivat de l'aplicació de la norma internacional UNE-EN ISO 9001:2015, per tots els serveis que ofereix sense exclusions, a més de la norma específica UNE 158301:2015 de Gestió de serveis a domicili

El GRUP MAP es compromet a donar suport a aquesta Política de Qualitat, proporcionant tots els elements necessaris i els recursos que calguin per motivar i formar el propi personal que és, en darrer terme, qui pot garantir una correcta aplicació de les esmentades Normes.

El GRUP MAP es compromet a complir tots els requisits legals o reglamentaris aplicables propis i dels Centres i Institucions usuàries dels seus serveis.

Ètica professional:

MAP, ha desenvolupat un Codi Ètic per tal de ser guia dels valors i normes que han d’orientar els serveis que oferim i intentar garantir l’excel·lència en el desenvolupament professional de les diferents activitats, la millora contínua de la qualitat i un codi de conducta que proporcioni benestar, respecte i dignitat a les persones ateses.

Tots els professionals de MAP coneixen el Codi Ètic, participen en millorar-lo i tenen l’obligació de cumplir-lo.

La formació en Ètica en l’atenció social i a la dependència és una constant en els programes formatius de MAP.

Es pretén, com a objectiu final, posar a la seva disposició uns serveis que compleixin els més exigents estàndards de qualitat reconeguts i proporcionar-los en unes condicions que siguin de la seva completa satisfacció.

Gestió del personal:

El treball en equip es la base de les nostres intervencions. Compartir coneixements , donar-nos suport uns als altres, i tenir una comunicació fluïda entre tots els professionals d’intervenció i els responsables dels serveis de MAP, crea un ambient de treball que facilita les tasques professionals i motiva a treballar amb la màxima qualitat i eficiència.

A MAP es té molt en compte la conciliació laboral. Donat en que som un grup de professionals molt feminitzat, això comporta la necessitat d’adaptar horaris en funció de les realitats i necessitats familiars.

Formació dels professionals:

A MAP portem a terme un programa anual de formació contínua per a tots els professionals que hi treballen, adaptat a les seves necessitats i amb l’objectiu de millorar tècniques i per tant la qualitat dels serveis oferts.

Prevenció de riscos:

Disposem d’una empresa externa que avalúa i fa el seguiment dels riscos associats a les diferents tasques professionals amb l’objectiu d’assegurar una protecció adequada i un alt nivell de seguretat laboral. Es realitzen avaluacions de riscos en tots els departaments del Grup MAPRosa M. Prats i Rins
Direcció i responsable de Qualitat
Novembre 2019